Al. V. Matei Alexandru V. Matei (1950-2010)

Misiunea noastră

 


Misiunea noastra  
Alexandru V. Matei (1950-2010)

Programul Național ”Limes” a fost instituit încă din 2014, prin Ordinul MC nr. 2812/27.11.2014, dar a funcționat în lipsa vreunei finanțări. Reluat în 2016, condițiile de desfășurare a programului, precum și Regulamentul de Organizare și funcționare a Comisiei Naționale ”Limes” au fost modificate prin Ordinele MC nr. 2254/13.04.2016 și 2293/27.04.2016.

Extras din Ordinul MC nr. 2254/13.04.2016

Art. 1. Se instituie Programul Național "Limes", program multianual (2015-2020) de cercetare și de valorificare a rezultatelor cercetării în vederea realizării documentației necesare pentru clasarea ca monument istoric, potrivit Legii nr. 422/2001, republicată cu modificările ulterioare și înscrierii pe Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial-UNESCO a obiectivelor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman, pe teritoriul României.

Art. 3. Se constituie Comisia Națională "Limes", for științific cu rol de coordonare și control al activităților de cercetare și a celor necesare întocmirii documentației pentru clasarea obiectivelor Limesului roman din România.

Art. 4. Coordonarea și răspunderea științifică a Programului Național "Limes" este asigurată de Comisia Națională "Limes" numită prin ordin al Ministrului Culturii, din care vor face parte reprezentanți desemnați de către Institutul Național al Patrimoniului, institute de profil arheologic, universități, muzee. Comisia va asigura coordonarea managerială și monitorizarea siturilor care vor face parte din strategia de nominalizare.

Art. 6. Responsabilitățile pe sectoarele de limes, vor fi desemnate astfel: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj Napoca - sector Vest, Nord-Vest și Nord, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sfantu Gheorghe - sector Est, corespunzător Carpaților Rasariteni și Muzeul Național de Istorie a României - sector Sud-Est și Sud, corespunzător Carpaților Meridionali și sudului României.

Agrimensor

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiel Naționale ”Limes”
Art. 4. (1 ) Comisia are următoarele atribuții:
a) coordonează din punct de vedere științific și managerial Programul Național "Limes";
b) delimitează cu precizie sectoarele Limes-ului roman și responsabilitațile instituțiilor implicate;
c) stabilește criteriile de selecție a siturilor în vederea nominalizării;
d) realizează și aprobă definirea valorii universale a graniței romane din România, pentru a fi inclusă în Declarația Contributivă (Contributory Statement) pe care România trebuie să o realizeze anterior nominalizării;
e) solicită instituțiilor implicate în Program stadiul cercetărilor anterioare efectuate în zonele ce le-au fost repartizate, inclusiv în privința obiectivelor clasate și protejate ca monumente istorice;
f) analizează și propune aprobarea Planului de management al Programului și bugetul acestuia, referitor inclusiv la dotările necesare, elaborat de cele trei instituții responsabile de sectoare de Limes și îl transmite spre aprobare Ministrului Culturii;
g) își asumă și impune metodologia de cercetare, standardele de lucru specifice siturilor identificate pe Limes (standarde de lucru, platforme de lucru, semnalizări, abordare) pe care le transmite spre informare Comisiei Naționale de Arheologie, Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și Direcției Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii;
h) realizează prognozarea și planificarea activităților trimestriale, pe baza propunerilor instituțiilor responsabile de sectoarele Limesului roman: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Muzeul Național al Carpaților Rasariteni Sfântu Gheorghe și Muzeul Național de Istorie a României București;
i) centralizează rezultatele cercetărilor contractate, asupra cărora se pronunță din punct de vedere științific, formulează concluzii și recomandări și întocmește raportul trimestrial și raportul anual, pe care le înaintează Ministerului Culturii;
j) solicită și preia ori de câte ori este necesar de la instituțiile implicate în Proiectul Limes, cât și de la experți, informări privitoare la progresele înregistrate în derularea Programului Limes;
k) în vederea unei activități coerente de întocmire a documentației pentru lista indicativă, Comisia va avea în vedere prevederile Ghidului operațional pentru implementarea Convenției Patrimoniului Mondial și se va consulta în acest sens cu Institutul Național al Patrimoniului;
l) asigură, în colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului, activitatea de monitorizare a siturilor incluse în lista indicativă UNESCO;
m) reprezintă România în relațiile internaționale legate de strategiile comune privind granița romană și la întrunirile Grupului de la Bratislava, recunoscut de UNESCO ca organism internațional de consultare științifică în problemele care privesc monumentul unic Frontierele Imperiului Roman.